Projekt 1|18  

Predori in geotehnika

Predor Markovec

dvocevni dvopasovni predorKoper, Slovenija120.000.000,00 €2004 - 2006PGD/PZR gradbenih konstrukcij,
arhitekture,
krajinske arhitekture,
hidrantno omrežje,
vodenje 110 kW kabelske kanalizacije skozi predor.DARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
mar-04-3.jpgMarkovecMarkovec

Elea iC je projekt predora pridobila na razpisu v J.V. partnerstvu. Hitra cesta H5 Koper – Lucija na odseku med Koprom in Izolo poteka pod naseljenim območjem Markovca. Vstopni portal predora je lociran v flišnih obalnih klifih. Predor se nadaljuje pod pod gosto poseljenim območjem, deloma v nizkem nadkritju. Gre za dvocevni, dvopasovni predor s konstantno medsebojno razdaljo med obema cevema. Skupna dolžina ene cevi predora je 2230 m, brez upoštevanja 10-ih povezovalnih prečnikov. Na območju trase prevladujejo flišne plasti, ki pripadajo srednje eocenskim klastičnim sedimentom. V flišnih plasteh se pojavljajo plasti laporja debeline od nekaj mm do 10 cm. Med temi plastmi so redki vložki tršega peščenega laporja, debeline do 30 cm. V sklopu projekta smo naročniku nudili storitve gradbenega projektiranja na področju zasnove notranje obloge z vsemi funkcionalnimi elementi predora in portalov, zasnove odvodnjavanja, arhitekturnih in krajinskih ureditev. Med drugim smo za potrebe elektro Primorske zasnovali potek trase 110 kW voda v predoru pod cestiščem.