Projekt 4|30  

Visokogradnja

Poslovno stanovanjski objekt R5

armirano betonska konstrukcijaLjubljana, Slovenija20.500 m² - skupne bruto površine23.000.000,00 €2004 - 2008Gradbeni načrt:
IP,
PGD,
PZI,
PID.Genius Loci d.o.o.SCT, stanovanjski inženiring d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
r5.img_6855-4.jpgr5.img_6862-2.jpgr5.img_6859-5.jpg

R5 je niz treh stanovanjsko poslovnih objektov, ki so dilatacijsko medsebojno ločeni. Najvišji objekt ima dve kleti in 18 nadzemnih etaž, med tem, ko imata manjša dva 7 oz. 3 nadzemne etaže z dvema kletnima. Vsi objekti so armiranobetonske stenaste konstrukcije z medetažnimi AB ploščami. Posebej zanimiv je najvišji objekt, ki je poleg svoje višine konstruiran po višini v obliki trikotnika, ki se napenja oz. sloni na dveh togih stenastih jedrih. Objekt je nadzemno visok 61 m, tlorisno v širino meri 17 m, vzdolžno na najdaljši spodnji etaži 65 m, v najvišji etaži pa le 7 m. Tako se etaže na južni strani terasasto manjšajo, objekt pa v pogledu dobi trikotno obliko. Objekt ima dve glavni nosilni armiranobetonski jedri. Obe jedri zagotavljata glavno togost objekta pri potresni obremenitvi. V pritličju, mezaninu in 1. nadstropju so stene obeh jeder tudi edine stene v konstrukciji, v višjih etažah pa so dodane še ostale armiranobetonske stene, ki zagotavljajo vertikalno nosilnost nadzemnih medetažnih plošč, ter povezujejo obe jedri v celoto. S tem je arhitekturno povzročena mehka etaža objekta od pritličja do 2. nadstropja.

Klet je skupna vsem objektom. Med objekti nadzemnih etaž so na plošči nad 1. kletjo predvidene vozne intervencijske poti, igrišča za otroke, sprehajalne in druge površine, ki so ponekod tlakovane ali zatravljene. Temeljenje objekta je na povezanih pasovnih in točkovnih temeljih. Pod glavnima potresnima jedroma višjega objekta je temeljenje izvedeno na temeljni plošči debeline 140 cm. Skupna bruto površina celotnega objekta je 20.500 m², od tega je nadzemnih etaž (stanovanjski in poslovni del) 11.000 m², kletnih etaž (parkirni prostori) pa 9.500 m².