Projekt 20|30  

Visokogradnja

Poslovno stanovanjski objekt Poljansko nabrežje

poslovno stanovanjski objekt, novogradnjaLjubljana, Slovenija96.000 m² - skupna bruto površina71.000.000,00 €2003–2006Gradbeni načrt:
IDP, PGD, PZI, PIDOFIS arhitekti d.o.o.Stanovanjski sklad Republike Slovenije

PDF

Nazaj na spisek projektov
poljanska-04.jpgpoljanska-01.jpgpoljanska-02.jpg

Novi kompleks se arhitektonsko deli na štiri vsporedne lamele več stanovanjskih objektov, katere povezuje skupna vkopana klet v dveh etažah . Vsaka izmed lamel je dilatacijsko deljena na dva objekta. Vsi objekti so večetažni, dve kleti ter sedem nadzemnih etaž. Tlak spodnje kleti je cca. 7.2 m pod koto terena. Tlorisna površina nadzemnih etaž enega objekta med dilatacijami znaša cca. 20 × 65 m. Skupna tlorisna površina kleti je cca. 190 × 161 m. Klet je razdeljena na 8 dilatacijskih enot, ki so smiselno prilagojene dilatacijam v nadzemnih etažah. Med objekti nadzemnih etaž so na plošči nad 1. kletjo predvidene vozne intervencijske poti, igrišča za otroke, sprehajalne in druge površine, ki so ponekod tlakovane ali zatravljene. Objekti so zasnovani kot armiranobetonske stenaste konstrukcije, temeljene na povezanih pasovnih armiranobetonskih temeljih in temeljni plošči. Potresna stabilnost objekta je zagotavljena z vertikalnimi armiranobetonskimi zidovi v obeh ortogonalnih smereh objekta, ter AB medetažnimi ploščami, ki so toge v svoji ravnini. Stenasta konstrukcija je dovolj toga, da ni nevarnosti prevelikih medetažnih diferenčnih pomikov, širina dilatacij pa je ustrezna, da ne pride do trkov med objekti. Skupna bruto površina celotnega objekta je 96.000 m2, od tega je nadzemnih etaž (stanovanjski del) 55.000 m2, kletnih etaž (parkirni prostori) pa 41.000 m2.