Projekt 21|30  

Visokogradnja

Poslovni objekt Masarykova F2

poslovni objekt, novogradnjaLjubljana, Slovenija13.300 m² (F2) - neto tlorisna površina22.750.000,00 €2004–2007Gradbene konstrukcije: IDP, PGD, PZI, PIDRavnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.Parkplan d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
ddc05.jpgddc06.jpgddc03-4.jpg

Nova stavba je več etažni poslovni objekt s štirimi vkopanimi ter sedmimi nadzemnimi etažami. Tlorisna dimenzija gabarita objekta je 68 × 34 m. Višina objekta nad koto terena je 26.6 m, globina tlaka v spodnji kleti je -12.0 m. Nosilna konstrukcija je armiranobetonska, vrhnja etaža je jeklena in je deloma umaknjena v notranjost gabarita objekta spodnjih etaž. Zasnova objekta je sledila močni potresni aktivnosti okolja. Izbran je mešani sistem kjer potresno odpornost objekta zagotavljamo z armiranobetonskimi stenami v kombinaciji z armiranobetonskimi stebri, ki so v vzdolžni smeri povezani z nosilci. Medetažne armiranobetonske plošče prenašajo obremenitve na vertikalne elemente. Objekt ima dve vertikalni armiranobetonski jedri. Oba jedra sta locirana približno na sredini tlorisa objekta. Objekt je temeljen plitvo na točkovnih in pasovnih. Globina dna temeljev je na -14.10 m. Izkop gradbene jame je bil izveden z večkrat sidrano pilotno steno po sistemu Jet-grouting. Skupna neto površina celotnega objekta je 14.350 m2, od tega je nadzemnih etaž (poslovni del) 8.002 m2, kletnih etaž (parkirni prostori) pa 6.348 m2.