Projekt 16|26  

Geologija

Železniška postaja Murska Sobota, Slovenija

rekonstrukcija železniške postaje Murska SobotaMurska Sobota, SlovenijaMurska Sobota, Slovenijageološko geomehanske raziskave za PGDMinistrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

PDF

Nazaj na spisek projektov
p_ms_internet_02.jpgp_ms_internet_01.jpgp_ms_internet_03.jpg

Železniška postaja Murska Sobota se nahaja na progi Ormož – Hodoš – d.m. in leži na V. vseevropskem koridorju, ki poteka od Benetk – Trsta – Kopra – Ljubljane – državne meje Slovenija/Madžarska – Budimpešta – državne meje Madžarska/Ukrajina – Kijev. Proga Pragersko – Hodoš je enotirna neelektrificirana proga.

V Murski Soboti je predvidena rekonstrukcija železniške postaje, v okviru katere se predvideva izgradnja novega stranskega perona dolžine 300 m, otočnega perona dolžine 250 m, nadzorništva za EE ter izven nivojskega dostopa na peron

Murska Sobota leži na obsežnem ravninskem območju, z nanosi večjih rek, kot sta Drava in Mura ter njuni pritoki. Dravsko-ptujsko polje prekrivajo kvartarni sedimenti, ki so razviti v obliki različnih naplavin. Na območju Murske Sobote gradijo teren prodni nanosi.

V okviru izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, je bila Elea iC izbrana za izvedbo geološko-geomehanskih preiskav za rekonstrukcijo postaje Murska Sobota, skupaj z izdelavo geološko-geomehanskih poročil, v katerih bodo podane glavne karakteristike tal, narejeni izračuni in podane smernice za izvedbo temeljenja. V geološko-geomehanskem poročilu so podane ugotovljene geološke razmere obravnavanega območja, predstavljeni so rezultati terenskih meritev ter podane okvirne karakteristike tal, kot pomoč pri nadaljnjem projektiranju objektov.