Projekt 17|26  

Geologija

Suhi zadrževalnik na potoku iz Tomaža, Slovenija

suhi zadrževalnik vodeVojnik, Slovenija2010-Občina Vojnik

PDF

Nazaj na spisek projektov
sv_tomaz_internet_01.jpgsv_tomaz_internet_02.jpgsv_tomaz_internet_03.jpg

V okviru izdelave idejnega projekta protipoplavne zaščite v občini Vojnik, je predvidena izgradnja dveh suhih zadrževalnikov (Tomaž 1 in Tomaž 2) na potoku, ki priteče iz sv. Tomaža. Obravnavano območje se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v območju naselja Vojnik. Izgradnja dveh pregrad je predvidena v strugi potoka, ki je vrezan v ozko dolino med dvema pobočjema. Prva pregrada (Tomaž 1) je predvidena v spodnjem, začetnem delu doline, pred mostičkom, ki povezuje cesto in gospodarski objekt ter njive na drugi strani potoka. Struga potoka v tem delu je dokaj nizka, območje je močno zaraščeno in deloma zapolnjeno z odpadnim predvsem gradbenim materialom. Druga pregrada (Tomaž 2) je nekoliko višje po potoku, kjer je struga potoka že vrezana v dolino in se spušča pod cesto. Brežine na tem območju so srednje strme do strme in poraščene z drevjem ter grmičevjem. Strma pobočja v zgornjem in srednjem delu sestavljajo sivi apnenci, podlago pa sestavlja sivozelen tuf, z vmesnimi plastmi sivomodrega laporovca. Pobočja so prekrita z rjavo težkognetno glino, pogosto se v glini pojavljajo tudi kosi grušča. Podlago v strugi potoka sestavlja zelenosiv tuf, nad njim pa se pojavljajo temnorjave do črne organske, z vmesnimi tankimi plastmi rahlega zaglinjenega peščenega grušča. Prav tako se v strugi lokalno pojavljajo tudi večje količine odpadnega gradbenega materiala in drugih smeti.

Za izdelavo idejnega projekta je Elea iC d.o.o. pripravila geološko geomehansko poročilo, kjer so podane ugotovljene geološke razmere obravnavanega območja ter glavne karakteristike območja in tal, kot pomoč pri nadaljnjem projektiranju objektov. Za določitev sestave tal v ožjem območju predvidenega zadrževalnika Tomaž 1 in Tomaž 2, so bili narejeni štirje sondažni razkopi. Na podlagi laboratorijskih rezultatov je bila določena sestava tal z glavnimi karakteristikami slojev.