Projekt 26|26  

Geologija

Rekonstrukcija regionalne ceste Počehova – Zg. Kungota

Rekonstrukcija regionalne cesteZg. Kungota, Slovenija5598 m75.745,00 €2012-inženirsko - geološko kartiranje, določitev poškodovanosti vozišča po Metodi MSI, spremljava in popis sondažnih vrtin na vozišču in geomehanskih vrtin, spremljava in popis sondažnih razkopov, preiskave z ultralahkim dinamičnim penetrometrom (»Panda«), priprava geološko – geomehanskega elaborata, analiza stabilnosti, projektiranje voziščne konstrukcijeMIP, DRSC

PDF

Nazaj na spisek projektov
331120115-kungota-2-2.jpg331120115-kungota-4.JPG331120115-kungota-3.JPG

Trasa obravnavane regionalne ceste R2-436 poteka od naselja Dolnja Počehova, preko Sp. Kungote in se zaključi nekoliko pred naseljem Zg. Kungota. Vozišče je dotrajano, na mnogih mestih krpano, pojavljajo se mrežne in vzdolžne razpoke, udarne jame in luščenje asfalta. Prav tako ni urejenih površin za pešce in kolesarje ter širitev obstoječih konstrukcij. V okviru rekonstrukcije ceste je predvidena sanacija vozišča, dograditev površin za pešce in kolesarje ter širitev obstoječih konstrukcij. Namen geološko – geomehanskega poročila je bilo ugotoviti stopnjo poškodovanosti vozišča, določiti glavne karakteristike voziščne konstrukcije ter geomehanske karakteristike tal in podati smernice za izvedbo objektov, nasipov in podpornih zidov.

V okviru priprave projektne dokumentacije je bil narejen geološko – geomehanski elaborat, za katerega so bile izvedene tako terenske kot laboratorijske preiskave. Terenske preiskave so obsegale inženirsko – geološko kartiranje izdankov, pregled in popis poškodovanosti vozišča po metodi MSI (Modificiran Švicarski Indeks), narejene so bile vrtine v vozišču, sondažni razkopi in meritve z ultralahkim dinamičnim penetrometrom (»Pando«) tako v vrtinah kot na temeljnih tleh. Iz vrtin in razkopov so bili odvzeti vzorci za analizo voziščne konstrukcije ter zemljin pri objektih. Na podlagi rezultatov terenskih in laboratorijskih preiskav je bilo določeno stanje obstoječe voziščne konstrukcije in podan predlog za rekonstrukcijo ter določene geomehanske karakteristike tal, ki so služile kot osnova za ugotavljanje in določevanje oblike in dimenzije temeljev objektov, nasipov in podpornih konstrukcij.