Projekt 1|26  

Geologija

Predor Šentvid - geološko - geotehnična spremljava

Geološko-geotehnična spremljava izgradnje predora ŠentvidLjubljana, Slovenija2004 - 2008geološko kartiranje površja,
strukturna analiza površja,
geološki model,
geološka spremljava izvedbe raziskovalnega rova,
geološka spremljava izkopa predorskih cevi s prognozo,
spremljava napredovanja deformacij,
geološki popisi čel,
spremljava in interpretacija geotehničnih meritev.DARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
ŠentvidŠentvidŠentvid

Predor Šentvid predstavlja ključni del novega avtocestnega kraka Šentvid-Koseze, ki je glavni povezovalni prometni člen med severozahodno in jugovzhodno Slovenijo. Predor zajema tako dvopasovni kot tripasovni del predorskih cevi, dve priključni cevi na Celovško cesto dve in kaverni (kjer se priključni cevi navežeta v predor), ki hkrati predstavljata izredni dosežek tako v načrtovanju kot v izvedbi. Predor je speljan skozi permokarbonske metasedimente; glinavce in peščenjake, ki so zaradi tektonskih razmer pogostno razpokani in zdrobljeni, brez notranje kohezije, kar je pri gradnji predora predstavljalo dodaten izziv in problem.

V okviru geološko-geomehanskega dela so v prvi fazi potekale terenske geološke raziskave v obliki popisov izdankov, določevanja večjih geoloških struktur na terenu in na podlagi analize aerofotoposnetov ter laboratorijske in geofizikalne raziskave na podlagi katerih so bile določene glavne karakterisitke hribine in posameznih odsekov. Na podlagi izseldkov pridobljenih tekom izgradnje raziskovalnega rova je bila narejena obsežna strukturno geološka interpretacija območja z detaljnejšimi prognozami območij neugodne in ugodne hribine. Tekom izgradnje predora je potekala dnevna spremljava razmer poteka deformacij (konvergenc) ter spremljava geoloških razmer s prognozami, pri izgradnje priključnih cevi pa je potekalo tudi dnevno geološko popisovanje izkopnih čel. S tem se je povečala zanesljivost napovedi geološko – geotehničnih pogojev in hkrati služilo kot podlaga za detajlne prilagoditve podpornih ukrepov.