Projekt 15|26  

Geologija

Predor Gorjanci

dvocevni dvopasovni predorNovo mesto, Slovenija2010geološko geomehanske raziskave za IDPDARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
gorjanci_internet_03.jpggorjanci_internet_01.jpggorjanci_internet_02.jpg

Predor Gorjanci je dvocevni dvopasovni predor dolžine cca. 2,0 km, ki bo predstavljal del državne ceste med AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu ter Republiko Hrvaško. Državna cesta je uvrščena v t.i. razvojni projekt tretje razvojne osi. Trasa nove ceste bo potekala mimo Novega mesta, se usmerila proti Vinji vasi, tam pa prešla Gorjansko hribovje s predorom. Na Belokranjsko stran bo prišla vzhodno od naselja Maline. Največja višina nadkritja znaša okoli 238 m, na ožjem oziroma vplivnem območju gradnje predora ni stanovanjskih in drugih objektov, trasa je pokrita z gozdom. Območje trase predora Gorjanci poteka na severni strani po apnencu in dolomitu, na južni strani pa izključno po apnencu.

V okviru izvedbe geološko geomehanskih raziskav so bile izvedene terenske preiskave. Raziskave so vključevale inženirsko geološko kartiranje trase predora, raziskovalno vrtanje in odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave, nalivalni poskusi v vrtinah, izvedba sondažnih razkopov ter presiometrične meritve. V geološko geotehničnem elaboratu se je podalo projektne parametre za načrtovanje predora, in sicer litološke in strukturne značilnosti, trdnostne in elastične lastnosti hribinske mase, hidrogeološke značilnosti terena ter stabilnost brežin na portalnih mestih.