Projekt 5|26  

Geologija

Podzemno skladišče plina Zakovo/Senovo

Izvedba študije izvedljivostiSenovo, Slovenija2008Podrobna geološka raziskava terena
površinsko kartiranje,
aerofotogeološka analiza,
izvedba in geološki popis sondažnih razkopov,
izvedba globokih vrtin,
spremljava vrtanja in geološki popis jeder vrtin,
priprava programa terenskih in laboratorijskih preiskav,
spremljava terenskih preiskav in odvzem vzorcev,
geološko-geomehanska klasifikacija hribine
določitev obnašanja hribine,
študija izvedljivosti projekta.Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
Zakovo/SenovoZakovo/SenovoZakovo/Senovo

Projekt visokotlačnega podzemnega skladiščenja zemeljskega plina (Lined Rock Cavern) v Senovem je predvideval izgradnjo ene ali več podzemnih kavern pod vzpetino Gradec, ki leži N od kraja Senovo, v območju Rudnika v zapiranju Senovo. Območje gradijo triasni dolomiti in apnenci, ki jih na jugu omejujejo oligocenski sedimenti (vključno s premogonosnimi horizonti). Elea iC je bila s pogodbo maja 2008, izbrana za izvedbo študije izvedljivosti o Podzemnem skladišču plina Zakovo/Senovo. Projekt izvedbe študije je predvidel dva vklopa; sklop A, ki je vključeval izvedbo dodatnih terenskih raziskav, detajlno geološko-geotehnično študijo in analizo geotehničnih tveganj ter sklop B, ki je vključeval vključuje izvedbo shematičnega načrta projekta po rezultatih, utemeljenih v sklopu A. V ta namen je bila narejena podrobna geološka raziskava terena s popisom površja, strukturno in fotogeološko analizo, izvedba in geološki opis sondažnih jaškov ter izvedba in geološki popis dveh globokih vrtin (80 m in 210 m) s pripadajočimi terenskimi in laboratorijskimi raziskavami. Na podlagi pridobljenih rezultatov je bil narejen geološki model območja, določene so bile geomehanske lastnosti hribine in izvedena študija geotehničnega tveganja.