Projekt 8|26  

Geologija

Osnovna šola Lavrica

Lavrica, Slovenija2009Spremljava vrtanja vrtin in geološki popis jeder,
spremljava terenskih raziskav in odvzem vzorcev,
interpretacija laboratorijskih preiskav,
določitev glavnih geomehanskih lastnosti temeljnih tal,
izdelava geološke karte s pripadajočimi pečnimi prerezi,
podaja predolga temeljenja objekta.Občina Škofljica

PDF

Nazaj na spisek projektov
LavricaLavricaLavrica

Obravnavano območje se nahaja na severovzhodnem robu Ljubljanskega barja, med Rudnikom in Škofljico. Celotno območje je zgrajeno iz meljaste gline do glinastega melja, z vmesnimi polami zaglinjenih peščenih prodov in grušča različnih debelin, ki predstavljajo aluvialne naplavine bližnjih barjanskih zatokov. V geološko-geotehničnem poročilu se je na podlagi preiskav, podalo sestavo tal na obravnavanem področju ter pogoje temeljenja in gradnje.