Projekt 9|26  

Geologija

Obvoznica Dragonja

Geološko-geotehnični elaborat o sestavi tal in načinu gradnje trase obvozniceDragonja, Slovenija2008Priprava programa terenskih raziskav,
spremljava poteka terenskih preiskav,
geološki popisi jeder vrtin in razkopov,
priprava programa laboratorijskih preiskav in odvzem vzorcev,
izdelava inženirsko-geoloških kart s pripadajočimi geološkimi profili,
geomehanski izračuni temeljnih tal,
določitev geomehanskih lastnosti zemljin in hribin,
izdelava geološko-geomehanskega elaborata.DARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
DragonjaDragonjaDragonja

Zasnova obvoznice Dragonje je predvidevala novogradnjo na delu odseka 1062 Koper-Dragonja ceste G1-11 Škofije-Dragonja. Izgradnja je bila predvidena na južni hitri cesti do začasnega nivojskega križanja s cesto R-628 Sečovlje-Dragonja in priključevanje na obstoječo cesto G1-11 Škofije-Dragonja. Za potrebe izdelave projekta izgradnje obvozne ceste Dragonja – I. faza, smo na obravnavanem področju izvedli terenske raziskave (sondažne vrtine, sondažne izkope, meritve nosilnosti, SPT teste, hidravlični poizkus) ter laboratorijske preiskave na odvzetih vzorcih zemljin.

Izdelana je bila inženirsko geološka karta v merilu 1:1000 z legendo, inženirsko geološki vzdolžni ter prečni profili v merilu 1:100 ter izvedli izračune nosilnosti temeljnih. Na podlagi pridobljenih podatkov je bil izdelan geološko-geotehnični elaborat o sestavi tal in načinu gradnje trase Dragonja.