Projekt 14|26  

Geologija

Elektronapajalna postaja Ptuj, Slovenija

izgradnja elektronapajalne postaje PtujPtuj, Slovenija2010geološko geomehanske raziskave za PGDMinistrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

PDF

Nazaj na spisek projektov
ptuj_internet_01.jpgptuj_internet_02.jpgptuj_internet_03-1.jpg

V okviru elektrifikacije je za oskrbo vleke z električno energijo predvidena izgradnja petih elektronapajalnih postaj (v nadaljevanju EPN) in sicer Ptuj, Pavlovci, Ljutomer, Murska Sobota in Gornji Petrovci. Elea iC d.o.o. je bila izbrana za izvedbo geološko-geomehanskih preiskav petih objektov ENP postaj, skupaj z izdelavo geološko-geomehanskih poročil, v katerih so podane glavne karakteristike tal, narejeni izračuni in podane smernice za izvedbo temeljenja v okviru izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Na Ptuju je predvidena izgradnja ENP postaje, ki so tipsko zasnovane in se nahajajo na ograjeni površini velikosti 17 × 14 m, z urejenim dostopom za intervencijska vozila in za potrebe tekočega vzdrževanja, za katero je predvideno temeljenje na pasovnih temeljih, globine približno 2,5 m. V okviru priprave geološko-geomehanskega poročila je bil narejen pregled predhodne dokumentacije, predane s strani naročnika in inženirsko-geološki pregled terena. Sondiranje tal z dinamičnim penetrometrom (DP) je bilo izvedeno za določitev sestave tal v ožjem območju izvedbe ENP postaje. Na podlagi rezultatov terenskih preiskav je bila določena približna sestava tal z glavnimi karakteristikami slojev ter izrisani pričakovani geološki profili in podane smernice za izvedbo temeljenja objektov. Predvideno območje izgradnje ENP gradi meljasto peščen prod ter zaglinjen melj. Na podlagi ugotovljenih karakteristik posameznih slojev, smo naredili izračune nosilnosti temeljnih tal in posedkov ter podali smernice za izvedbo. V geološko-geomehanskem poročilu so podane ugotovljene geološke razmere obravnavanega območja, predstavljeni so rezultati terenskih meritev ter podane okvirne karakteristike tal, kot pomoč pri nadaljnjem projektiranju objektov.