Projekt 13|26  

Geologija

Elektronapajalna postaja Murska Sobota, Slovenija

izgradnja elektronapajalne postaje Murska SobotaMurska Sobota, Slovenija2010geološko geomehanske raziskave za PGDMinistrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

PDF

Nazaj na spisek projektov
enp_murska_internet_01.jpgenp_murska_internet_03.jpgenp_murska_internet_02.jpg

V okviru elektrifikacije je za oskrbo vleke z električno energijo predvidena izgradnja petih elektronapajalnih postaj (v nadaljevanju EPN) in sicer Ptuj, Pavlovci, Ljutomer, Murska Sobota in Gornji Petrovci. Elea iC d.o.o. je bila v okviru izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izbrana za izvedbo geološko-geomehanskih preiskav petih objektov ENP postaj, skupaj z izdelavo geološko-geomehanskih poročil, v katerih so podane glavne karakteristike tal, narejeni izračuni in podane smernice za izvedbo temeljenja. V Murski Soboti je predvidena izgradnja ENP postaje, ki so tipsko zasnovane in se nahajajo na ograjeni površini velikosti 17 × 14 m, z urejenim dostopom za intervencijska vozila in za potrebe tekočega vzdrževanja, za katero je predvideno temeljenje na pasovnih temeljih, globine približno 2,5 m. Priprava geološko-geomehanskega poročila je vsebovala pregled predhodne dokumentacije, predane s strani naročnika in inženirsko-geološki pregled terena. Za določitev sestave tal v ožjem območju izvedbe ENP postaje je bilo narejeno sondiranje tal z dinamičnim penetrometrom (DP). Izvedeni so bili tudi 4 nalivalni poizkusi. Na podlagi rezultatov terenskih preiskav je bila določena približna sestava tal z glavnimi karakteristikami slojev, izrisani so bili pričakovani geološki profili in podane smernice za izvedbo temeljenja objektov. Predvideno območje izgradnje ENP gradi v zgornjem delu meljasta glina, sledi zameljen peščen prod ter ponovno meljasta glina. V spodnjem delu je zameljen peščen prod. Na podlagi ugotovljenih karakteristik posameznih slojev, smo naredili izračune nosilnosti temeljenih tal in posedkov ter podali smernice za izvedbo. V geološko-geomehanskem poročilu so podane ugotovljene geološke razmere obravnavanega območja, predstavljeni so rezultati terenskih meritev ter podane okvirne karakteristike tal, kot pomoč pri nadaljnjem projektiranju objektov.