Projekt 4|26  

Geologija

Drugi tir nove železniške proge Divača– Koper, Slovenija, geologija

predori s spremljevalnimi objektiDivača–Koper, Slovenija1.300.000.000,00 €2010-geološko geotehnične raziskave za PGDMinistrstvo za promet, Direkcija RS zavodenje investicij v javno železniškoinfrastrukturo

PDF

Nazaj na spisek projektov
ii-tir_internet_01.jpgii-tir_internet_02.jpgii-tir_internet_03.jpg

Med Divačo in pristaniškim mestom Koper je načrtovana izgradnja nove železniške proge. Skupna dolžina proge znaša pribl. 28 km, od tega poteka 20 km v skupno 8 predorih. Povezava je sestavni del železniške proge intermodalnega koridorja v območju Jonskega/Jadranskega morja in del vseevropske mreže (TEN). Trasa nove železniške proge poteka v zgornjem predelu pretežno v karbonatnih kamninah, med južnim portalom predora T1 in severnim portalom predora T2 pa v flišnihkamninah. Nadaljevanje trasa predora T2 poteka v karbonatnih kamninah do portala pri Črnem Kalu, kjer preide na območje fliša. V zaključnem delu proge se trasa spusti v pretežno ravninski del in poteka po aluvialnih sedimentih reke Rižane. Namen geološko geotehničnih raziskav je bilo podati projektne parametre za načrtovanje objektov, to je litološke in strukturne značilnosti ter trdnostne in elastične lastnosti hribinske mase, hidrogeološke značilnosti terena ter stabilnost brežin. Podatki so se pridobili z geomorfološkim in geološkim kartiranjem, geofizikalnimi raziskavami, raziskovalnim vrtanjem, terenskimi geomehanskimi in hidrogeološkimi meritvami ter z laboratorijskimi preiskavami vzorcev. Elea iC d.o.o je na odseku Divača – Črni Kal preučila območje med južnim portalom predora T1 in predvidenim cepiščem železniškega tira proti Trstu, na odseku Črni Kal – Koper pa je detajlno preučila geološko geomehanske lastnosti predora T4 in T6.