Projekt 18|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Ureditev prometne in komunalne infrastrukture poslovne cone VP 14/2 Ig

Prometna in komunalna infrastrukturaIg, Slovenija36.500 m²3.765.275,00 €2007 - 2008PGD,
PZIObčina Ig

PDF

Nazaj na spisek projektov
Prometna in komunalna infrastruktura poslovne cone IgPrometna in komunalna infrastruktura poslovne cone Ig

Območje poslovne cone VP 14/2 Ig se razteza na 11 ha površine. Območje je namenjeno gradnji objektov s trgovsko, poslovno, proizvodno, obrtno, servisno, storitveno in skladiščno dejavnostjo, gradnji objektov za gostinstvo, turizem, šport in rekreacijo, ureditvi parkirišč za težke kamione in gradbeno mehanizacijo, ureditvi zelenih površin ter prometni in komunalni ureditvi. Predmet te projektne dokumentacije je bil projektiranje prometne in komunalne infrastrukture v sklopu cone.

Skupna dolžina napajalnih cest znotraj cone znaša 1200 m, širina voznega pasu cest znaša 3,00 m, vzporedno s cesto so zgrajena parkirna mesta in hodnik za pešce. V smeri sever – jug poteka kolesarska steza, ki predstavlja pomembno povezavo med državno cesto in območjem Ljubljanskega barja. Med vzdolžnimi parkirnimi mesti so zasajena drevesa, ki tvorijo drevored vzdolž napajalnih cest. Promet za osebna vozila je urejen dvosmerno, za tovorna vozila je določen enosmerni krožni režim. Problematika poslovne cone je bila poplavna varnost, tako da je celotno območje dvignjeno minimalno 50 cm nad stoletno koto poplavne vode. V sklopu zbirnika komunalnih napeljav je bilo potrebno med seboj višinsko in situacijsko uskladiti meteorno kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, plinovod, vodovod, javno razsvetljavo, elektro inštalacije in telekomunikacije.