Projekt 11|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Ureditev oskrbne postaje Pince - jug

Lendava – Pince, Slovenija20.000 m²2.400.000,00 €2008IDP,
PGD,
PZR,
PZI,
PID.

Milan Štrukelj, u.d.i.a.Petrol d.d., DARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
Pince - jugPince - jug

Oskrbna postaja Pince jug predstavlja zelo pomembno počivališče na avtocesti A5 predvsem zaradi zelo visoke rasti tovornega prometa na tem območju (na števnem mestu Vučja vas AC je letna rast prometa tovornih vozil s priklopniki leta 2007 glede na leto 2006 znašala 32 %). Zato je bila posebna pozornost posvečena zagotovitvi dovolj velikega števila parkirnih mest za tovorna vozila.

Gre za tipski objekt bencinskega servisa 120+b, ki zajema trgovino, kava bar in nadstrešnico, pri čemer znaša skupna površina prodajnega prostora 120 m2. V sklopu zunanje ureditve servisa so vgrajeni totem, 23 m visok izvesek, zastave, rezervoarji in javna razsvetljava. Ob gostinski terasi kava bara je izvedeno otroško igrišče. Na pretekalni ploščadi je 6 točilnih otokov, poleg tega pa sta še dve točilni mesti stacionirani na južnem pločniku pretekalne ploščadi. Na vzhodnem delu platoja je izveden prostor za počitek. Za avtodome je izveden priključek na električno omrežje, vodovodno omrežje in fekalno kanalizacijo. Izvedena je razsvetljava platoja s tremi svetilkami, ki so locirane na prometnih otokih. V prometnem smislu se plato s parkiriščem in prostorom za počitek navezuje na servisno cesto na severnem delu oskrbne postaje. Območje obdelave znaša 15 000 m2.