Projekt 14|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Rekonstrukcija LC 177290 Gračišče-Smokvica-Movraž in priključitev na R1-208/1059 Aver-Gračišče, Slovenija

Koper, Slovenija1.850.000,00 €2008-2009IDZ, PZI, PIDMestna občina Koper

PDF

Nazaj na spisek projektov
gracisce_smokvica_internet_01.jpggracisce_smokvica_internet_02.jpggracisce_smokvica_internet_03.jpg

Po naročilu investitorja je bil izdelan PZI projekt ureditve – rekonstrukcije lokalne ceste LC 177290 Gračišče - Smokvica - Movraž od km 0.000 do km 2,6 + 74.50 in priključevanje te ceste na regionalno cesto R1-208/1059 Aver – Gračišče v Gračišču.

V načrtu so bile obdelane naslednje prometnice:

- R1-208/1059 Aver – Gračišče - se je zaradi novega priključevanja lokalne ceste v km 8.1+07.63 širila levo in desno; križišče je bilo zasnovano kot trokrako, s pasom za leve zavijalce iz smeri Kopra na lokalno cesto proti Smokvicam in Movražu; uredili so se tudi jarki ob cesti

- Lokalna cesta Gračišče – Smokvica - Križišče je locirano na optimalnem mestu glede na situativni položaj v samem naselju Gračišče; Del ukinjene obstoječe lokalne ceste od platoja (trga) v Gračišču proti šoli se je uporabil za hodnik za pešce, ki se v km 0.0+90 priključi novi trasi lokalne ceste. Hodnik za pešce je načrtovan do uvoza v šolo. Po Gračiškem polju je potek nivelete rekonstruirane lokalne ceste približno enak obstoječi trasi in niveleti; širitev ceste je predvidena v glavnem na desno stran obstoječe ceste in sicer zato, da se izognemo tangiranju obstoječega vodovodnega omrežja.

- Obvozna cesta Smokvica - Cesta v Smokvico 1 in Cesta v Smokvico 2 - Predstavlja nadaljevanje osi lokalne ceste ob obstoječi poljski poti. Na območju profila P120 preide obvozna cesta na območje travnikov, prečka obstoječo poljsko pot ter nato preko travnatega območja preide oz. se priključi na lokalno cesto Smokvica – Movraž. Na območju križanja poljske poti je predviden odcep za naselje Smokvica (Cesta v Smokvico 2). Niveleta Obvozne ceste se prilagaja niveleti obstoječe poljske poti in terenu kjer poteka izven trase poljske poti, tako da je možno najbolj optimalno odvodnjevanje ceste.